Kirkelig Fredsplattform

 

Medlemmer og medlemsskap

 

Medlemmene i Kirkelig Fredsplattform er Bibelselskapet, Caritas Norge, Digni, Frikirken, Himalpartner, Join Good Forces, KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Pinsevennenes Ytremisjon (PYM).

Organisasjoner som har en tilknytning til et eller flere av medlemmene i Norges Kristne Råd, og som ønsker å bidra til Fredsplattformens visjon og misjon (se nedenfor) kan bli medlemmer. Ønske om medlemsskap sendes til arbeidsutvalget, p.t. Tor Kristian Birkeland (tkb (a) norkr.no), Åshild Solgaard (aso (a) bibel.no), Arne Sæverås (arne.saeveras (a) nca.no), Silje Gunlaug Yun Eng (silje.gunlaug.yun.eng (a) himalpartner.no). Plattformen har ikke noe sekretariat, og derfor heller ingen medlemsavgift.

 

Historie

Kirkelig Fredsplattform ble dannet i 2000, og endret struktur i 2016. I den forbindelse ble det skrevet en overgangsrapport som så tilbake på 15 år med kirkelig fredsnettverk. Den kan lastes ned her.

 

Visjon og misjon  

Vedtatt av ledermøtet i Kirkelig Fredsplattform 18.12.2015. Endret i nettverksmøte 29.3.2017.

 

Bakgrunn - kirkens fredsoppdrag:

Kirkelig Fredsplattform er et nettverk av kirker og kristne aktører som både hver for seg og sammen, søker å fremme kirkens fredsoppdrag. Vi tror at fred og rettferdighet er kjerneverdier i det fellesskapet Gud har skapt mennesker til å ha med hverandre og med skaperverket (Sal 85:11). Som et flerkirkelig, økumenisk fellesskap søker vi å arbeide sammen mot et større mål, og å støtte hverandre til felles tjeneste. Vi beveger oss sammen i en pilegrimsvandring i denne tjenesten, og på vår pilegrimsferd vil vi være åpne for samarbeid med alle mennesker av god vilje og med felles mål. For oss tydeliggjør dette den nære og nødvendige sammenhengen mellom tro og tjeneste.[1]

Fredsarbeidet vårt bygger på tre grunnleggende vilkår:

 • Alle mennesker har en iboende, ukrenkelig verdighet.
 • Krig og voldelig konflikt tar liv og krenker menneskers verdighet og livsgrunnlag.
 • Rettferdig fred er en forutsetning for menneskers verdighet og livsgrunnlag. Med rettferdig fred mener vi ikke bare fravær av krig, men en tilværelse preget av frihet, likhet, gode relasjoner og en bærekraftig forvaltning og fordeling av ressurser som oppleves som rettferdig. På den måten er ikke rettferdig fred primært en tilstand man en gang når, men en rettesnor for praksis.

 

Visjon: Kirker og kristne aktører forstår hva som tjener til fred, og arbeidet for forsoning og rettferdig fred gjennomsyrer all kirkelig virksomhet.

 

Misjon: Fredsplattformens medlemmer arbeider både sammen og hver for seg om å fremme kirkens fredsoppdrag. Å fremme kirkens fredsoppdrag inkluderer, men begrenser seg ikke til, følgende:

 • Å fremme en fredskultur som legger vekt på dialog, relasjonsbygging og ikkevold.
 • Å styrke og dele kompetanse i kirker og kirkelige organisasjoner nasjonalt og internasjonalt innen humanitært arbeid i konfliktområder, konfliktløsning, fred og forsoning.
 • Å vektlegge menneskelig verdighet, menneskerettigheter og folkeretten i møte med norske og andre myndigheters politikk og praksis.
 • Å samarbeide med andre aktører, som andre tros- og livssynssamfunn, myndigheter, freds- og menneskerettighetsorganisasjoner.

 

Medlemmene i Fredsplattformen samarbeider som et minimum om disse konkrete oppgavene:

 • Et felles årlig arrangement, for eksempel en fredskonferanse som bygger opp under kirkens fredsoppdrag, gjerne i tilknytning til fredsdagen, 21. september.
 • En felles samling i året knyttet til kompetanseheving i form av seminar, kurs eller liknende.

 

Om samarbeidet:

 • Nettverkets medlemmer jobber for fred på sine måter og i sine arenaer.
 • Når det er mulig, hensiktsmessig eller påkrevd, kan to eller flere medlemmer samarbeide om konkrete oppgaver og mål.
 • Forpliktelser og fordeling av ansvar for utførelse av oppgaver avtales konkret fra tilfelle til tilfelle.
 • Nettverket er et uformelt forum hvor man møtes for å dele informasjon og snakke om behovene for samarbeid.
 • Fredsplattformen som sådan er ikke en aktør. Det er medlemmene som er aktører hver for seg og sammen.

 

At Fredsplattformen er en økumenisk plattform betyr at måten medlemmene samarbeider på spiller en rolle:

 • Fredsplattformens arbeid og struktur skal tjene til å bygge fellesskapet mellom kirkene og organisasjonene.
 • Fredsplattformens struktur skal sette kirkene og organisasjonene i stand til å lære hverandre bedre å kjenne.
 • Alle kirkene og organisasjonene må ses på som likeverdige bidragsytere i fellesskapet.
 • Arbeidet i Fredsplattformen må ha fokus på å dele informasjon og erfaring for å styrke hverandre og felles fredsarbeid.

 

Struktur:

 • Fredsplattformen er et økumenisk initiativ i tilknytning til Norges Kristne Råd (NKR). Dette betyr at alle plattformens medlemmer har en tilknytning til ett eller flere av medlemssamfunnene i NKR.
 • Det holdes et årlig nettverksmøte i begynnelsen av hvert kalenderår. Ansvaret for å kalle inn til dette nettverksmøtet går på rundgang mellom medlemsorganisasjonene. Organisasjonen med ansvar for nettverksmøtet kaller inn til møtet innen utgangen av året, med møtetidspunkt i begynnelsen av påfølgende år. Nettverksmøtet utnevner et arbeidsutvalg (AU) på minst fire personer, hvor det tilstrebes kjønnsbalanse. AU legger frem for nettverksmøtet handlingsplan for kommende år, og kan også ta initiativ til å utnevne andre arbeidsgrupper.
 • AU har ansvar for planlegging av det årlige fellesarrangementet.


[1] Se også "An invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace", Kirkenes Verdensråd, juli 2014. http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace

 

Aktuelt: 

Kirkelig Fredsplattform har publisert rapporten "Unarmed Civilian Peacekeeping." Den kan lastes ned her.

Hva kan kirker gjøre for å redusere vold? Les slutterklæring fra konferansen med kirkene fra Rwanda, Burundi, DR Kongo og Norge her.

Fredsplattformen har publisert rapporten "En kilde til håp. Sivil fredsbevaring og sivilsamfunnets potensial." Les mer og last ned her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no