Bakgrunn


One Body. Sør-Nord-refleksjoner i møte med hiv og aids


Generalsekretærmøtet for Norden- FOCCISA –samarbeidet (som består av økumeniske råd fra 5 land i Norden og 11 land i Det sørlige Afrika) besluttet i 2003 å innlede et refleksjonsarbeid rundt tema som, når de er feil forstått, er med å skape stigmatisering og diskriminering av mennesker som lever med hiv eller aids. Ønsket var å ta tak i noen av de dypereliggende og grunnleggende forestillingene som er med å skape stigmatiseringen. Disse forestillingene finner vi i kirkene både i Sør og i Nord.

Eksempler på slike forestillinger er:

- et negativt syn på menneskets seksualitet
- et bilde av en hevngjerrig gud som sender hiv og aids som straff for et ’syndig’ liv
- en forståelse av at kirken bare er for dem som lever et fromt liv.

Zambia, Mosambik, Danmark og Norge ble bedt om å ta på seg denne oppgaven på vegne av hele Norden- FOCCISA fellesskapet. Ved hjelp av NORAD midler, kom representanter fra disse fire landene sammen i august 2004 og ble enige om en aksjonsplan. Målet var å produsere et felles materiell som ble laget i samarbeid med mennesker som selv lever med hiv eller aids i alle de fire landene.

Materiellet skal brukes av lokale kirkelige ledere i alle de 16 landene som et verktøy til bekjempelse av stigmatisering og diskriminering innenfor trosbaserte organisasjoner.

Dette oppnåes ved å arbeide med verdigrunnlaget som skaper henholdsvis ekskluderende og inkluderende holdinger. Det skal være et erfarings- og bibelbasert opplegg som tar for seg temaene:

Seksualitet, Bilder av Gud. Forståelsen av kirken som et inkluderende fellesskap i lokalmiljøene.

Dette har munnet ut i to hefter med tittelen Én Kropp.

Heftene er i en delikat layout og innholdet er sentralt og spennende i forhold til hvordan en kirkelig kontekst kan virke stigmatiserende og lengselen og behovet for en kirke som inkluderer.

Bidragene fra Norge er et resultat av samtaler mellom hivpositive og teologer. Via tekstarbeid og samtaler rundt Gudsbilder, kirkeforståelse og seksualitet kom gruppedeltakerne hverandre nært og erfaringen var at opplevelsene i forhold til disse temaene var veldig like, men for noen av deltakerne hadde de blitt en årsak til opplevd utstøtelse og stigmatisering.

Vi skal fra 1.september til 1.desember lansere heftene Én Kropp i Norge og tror det kan være en god anledning til å sette disse temaene på dagsordenen på det lokale plan.

Hvilke Gudsbilder ønsker vi at Kirken skal vise? Hvordan kan vi medvirke til at kirken blir inkluderende og hvilke ord bruker vi når vi snakker om seksualitet i kirken?

Mange vil sikkert si at det med hiv og aids er et så lite problem hos oss at folk neppe lar seg samle til samtaler rundt det. Men stigmatisering kjenner vi fra mange områder i livet. Hiv er et av dem. Vi kan alle fortelle mange historier om sosial utstøtelse og om en teologi som ikke akkurat fungerer som en inkluderende motkraft slik at kirken kan oppleves som et trygt ”hjem”.

Heftene egner seg ypperlig til temakvelder i kirken og det kan være en fin anledning til også å invitere brukergrupper av forskjellig art. Det er flere eksempler på gode og enkle liturgier og tekstsamtaler og det er mange artikler som nærmer seg temaene fra en teologisk synsvinkel. Heftene kan man få kjøpt ved å henvende seg til Nye Norges kristne råd, kr 100,- for begge.

Norges Kristne Råd
e-post: post@norkr.no

Rådhusgaten 1-3
0151 Oslo
Telefon: 23 08 13 00

One Body-prosjektet

Kontaktperson:
Tor Kristian Birkeland
Telefon: 23 08 13 26
E-post: tkb(a)norkr.no

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no