Takt og tone i samarbeidet

Last ned Takt og tone -dokumentet i pdf-format her.

(NKR - forkortelse for Norges Kristne Råd)


1. Vårt økumeniske samarbeid bygger på den basis som er formulert i NKRs fundament, vedtektenes § 1: NKR er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver.

2. Økumenisk arbeid innebærer også et aktivt ønske om å forstå hverandre og å arbeide seg fram mot en bredest mulig enighet i teologiske og kirkelige spørsmål. Til dette arbeidet kommer vi som likeverdige parter.

3. Økumenisk samarbeid bygger på gjensidig respekt for hverandre som kristne kirker og trossamfunn. Dette innebærer respekt for teologiske læreforskjeller. Økumenisk samarbeid og samhandling innebærer imidlertid ikke en anerkjennelse av alt i den andres teologi som ”den rette lære”.

4. I vanskelige teologiske og kirkelige spørsmål søker vi gjennom en åpen samtale å forstå hverandres standpunkter og tolkningen av Guds Ord. Markering av teologisk uenighet er en del av vårt kirkeøkumeniske samarbeid.

5. I kirkeøkumenisk samarbeid respekterer vi de ledere et kirkesamfunn har valgt.

6. Et økumenisk samarbeid med personer eller kirker og trossamfunn med en annen teologi enn oss selv, innebærer ikke at vi svekker vår egen teologi og overbevisning eller anerkjenner den andres som fullt ut "rett og sann".

7. Vårt økumeniske fellesskap bygger på at vi har et gjensidig ansvar for hverandre. Det betyr at vi er villige til å stå til rette for hverandre, og at vi til en hver tid søker å være åpne og etterrettelige i vårt samarbeid (mutual accountability).

8. Det økumeniske arbeid har som mål å forene og skape gode relasjoner mellom våre kirker og trossamfunn. Vårt arbeid skal derfor ikke brukes til å bekrefte kirkesplittelser. Vi ønsker å være åpne for dialog med nyetablerte kristne kirker og trossamfunn, slik at økumenisk arbeid kan favne så bredt som mulig og søke å forene disse bredest mulig.

9. I vårt land lever ulike kirkeforståelser side om side. Vi bekrefter alle kirker og trossamfunns rett til å evangelisere uavhengig av kirkesyn. Formålet med evangelisering er å forkynne evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Vi tar avstand fra polemisk evangelisering, forkynnelse og informasjon

10. Når en person ønsker å melde seg inn i et trossamfunn, anbefales det mottakende trossamfunn å forsikre seg om at vedkommende ikke er medlem av annet samfunn eller sørge for at dette medlemskapet opphører. Vi oppfordrer til gode rutiner i alle kirker ved kirkelige handlinger som involverer personer med ulik kirketilknytning. I slike tilfeller anbefaler vi et samarbeid mellom de involverte kirkesamfunn.

Med disse punkter har vi som er medlemmer i NKR utdypet hva vi forstår med å anerkjenne hverandre som kristne kirker og trossamfunn. Vi har også utdypet hvilken forpliktelse vi tar på oss når vi går inn i et økumenisk samarbeid.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no