Humanitær nedrustning

Humanitær nedrustning er et samlebegrep som omfatter alt arbeid hvis formål er å begrense menneskelig lidelse som følge av våpenbruk. Arbeidsområdene omfatter våpenhandel, atomvåpen, landminer, kjemiske og biologiske våpen, håndvåpen (small arms and light weapons - SALW), drapsroboter/autonome våpen, klasebomber, giftig krigsavfall og utarmet uran, eksplosive våpen.

Se hva som skjer på feltene atomvåpen, drapsroboter og våpenhandel i 2017 her.

Vi har så langt særlig konsentrert oss om tre områder: Atomvåpen, FNs våpenhandelavtale (Arms Trade Treaty - ATT) og norsk våpeneksport. Vi har ved flere anledninger deltatt i internasjonale kampanjer, og da har gjerne brevene vært på engelsk, selv om mottakerne er norske. Her er eksempler på brev og avisinnlegg fra oss:

Norsk våpeneksport

Norge er i verdenstoppen når det gjelder våpeneksport per capita. Dette medfører et stort moralsk ansvar. Når norske politikere og byråkrater sier at vi har verdens strengeste regelverk for våpeneksport, er dette en sannhet med store modifikasjoner. Regelverkets eventuelle relative strenghet kan heller ikke forsvare de til dels store smutthullene som likevel preger det. Både regelverk og praksis har store svakheter som Norge ikke kan være seg bekjent. Gjennom dagens norske eksportpraksis svekkes Norges arbeid for fred og menneskerettigheter i verden.

Endringene vi ønsker er utdypet i Kirkelig Fredsplattforms fredspolitiske dokument.

Vi deltar i høringer på Stortinget og følger med på de årlige stortingsmeldingene om våpeneksport. Her er de siste utspillene våre:

Thunderclap - kampanje i sosiale medier for å få slutt på eksport av militært utstyr til Saudi-koalisjonen som begår krigsforbrytelser i Jemen (21.11.16)

Vår illegitime våpeneksport (16.11.16) - kommentar til innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen, om 2015-eksporten.

Høringsinnspill om våpeneksporten som fant sted i 2015.

Våpeneksport: Praksis og spinning (6.7.16) - kommentar til stortingsmeldingen om eksporten som fant sted i 2015.

34 organisasjoner mot våpeneksport (25.4.16) - nettsak om aksjon for å stanse eksport til autoritære regimer.

Kan gjøre verden mindre brutal (31.1.16) - kommentar til innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen, om 2014-eksporten.

Høringsinnspill om våpeneksporten som fant sted i 2014 (11.1.16).

 

Global våpenhandel - FNs våpenhandelavtale, Arms Trade Treaty (ATT)

Arms Trade Treaty er verdens første bindende avtale som regulerer verdens handel med konvensjonelle våpen. Etter flere års prosess i FN ble avtalen endelig vedtatt 2. april 2013, og trådte i kraft 24. desember 2014. Kirkelig Fredsplattforms medlemsorganisasjoner deltok i det globale sivilsamfunnets påvirkningsarbeid for å få på plass en slik avtale. I februar 2012 gikk Fredsplattform-organisasjonene sammen om en kronikk om våpenhandelavtalen. Den forklarer hvorfor vi trenger en slik avtale, og kan leses her.

Vi samarbeider med det globale sivilsamfunnet om å følge opp etterlevelsen av ATT, og dette samarbeidet koordineres av Control Arms. Arbeidet går blant annet ut på å holde statenes våpeneksport opp imot bestemmelsene i ATT, jobbe for at flere land skal ratifisere avtalen, og delta i de diplomatiske møtene hvor statene bestemmer hvordan avtalen skal etterleves. NKR har ikke ressurser til å delta i alle delene av arbeidet, men deltar i den grad våre ressurser tillater det. Vi var blant annet representert under den siste forhandlingsrunden i FN som ledet frem til avtalen. Denne forhandlingsrunden er beskrevet dag for dag her.

Endringene vi ønsker er utdypet i Kirkelig Fredsplattforms fredspolitiske dokument.

En del av dette arbeidet handler om å påvirke nasjonale myndigheter. Her er et eksempel på et brev vi sendte for å be Norge skynde seg å ratifisere ATT: Brev til utenriksminister Espen Barth Eide om å ratifisere ATT (8.8.13).

 

Atomvåpenforbud

FN har vedtatt å starte forhandlinger om et folkerettslig forbud mot atomvåpen i 2017. Vi deltar med begrensede ressurser i arbeidet med å få så mange land som mulig til å slutte seg til et slikt forbud. Mer om bakgrunnen for dette arbeidet kan leses i Kirkelig Fredsplattforms fredspolitiske dokument.

Kirkenes Verdensråd koordinerer den globale kirkelige innsatsen på dette området. Dette brevet er et ledd i denne innsatsen: Brev til utenriksminister Børge Brende om forbud av atomvåpen (9.4.15) - engelsk.

Aktuelt: 

Kirkelig Fredsplattform har publisert rapporten "Unarmed Civilian Peacekeeping." Den kan lastes ned her.

Hva kan kirker gjøre for å redusere vold? Les slutterklæring fra konferansen med kirkene fra Rwanda, Burundi, DR Kongo og Norge her.

Fredsplattformen har publisert rapporten "En kilde til håp. Sivil fredsbevaring og sivilsamfunnets potensial." Les mer og last ned her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no